Përgatitje për Arkitekturën

Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar. Pagesa…

Matematika / Fizika / Kimia – cikli i mesëm

Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar. Pagesa…

Matematika / Gjuha – cikli 9-vjeçar

Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar. Pagesa…