Kursi praktik i Kontabilitetit përgatit të gjithë studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe jo vetëm, në zbatimin praktik të njohurive teorike mbi kontabilitetin, bazuar në paketat fiskale  dhe sistemin tatimor. Ky kurs është përafrim praktik i Kontabilitetit, Administrimit Financiar dhe Raportimit për qëllime Tatimore. Gjatë seancave mësimore përdoren të njëjtat instrumenta që përdorin bizneset për administrimin financiar duke simuluar ambjentin e punës në një kompani të quajtur Sample Company. Në këtë kurs kursanti  do të mësojë të regjistrojë dokumenta, të hartojë pasqyra financiare, Bilancin, PASH, Fluksin e parasë, ndryshimet në Kapital, Raportet Tatimore, Deklaratat, Listëpagesat etj

Tematikat bazë janë:

  1. Pasqyrat Financiare sipas Standardeve të Kontabilitetit
  2. Njohja e dokumentacionit të veprimeve ekonomike, plotësimi dhe kontabilizimi (arkë bankë, pagë, blerje, shitje, veprime të ndyshme)
  3. Sistemi online i Tatimeve, Deklarimet Online, Paketa fiskale 2015
  4. Punë Praktike: Mbi një njësi ekonomike me veprimtari tregtare, hapat që ndiqen deri në përfundimin e Bilancit Përfundimtar dhe pasqyrave që shoqërojnë Bilancin.
  5. Programet financiare ( Alpha / Financa 5 ) etj

Ky trajnim perfshin 45 seanca ku, perkatesisht 25 jane kontabilitet, 10 Finance, 10 Alpha

 

 

ALPHA BUSSINES/PLATINIUM

  • Kohezgjatja: 10 seanca

 

PAKETA E KONTABILITETIT (KONTABILITETI PRAKTIK, FINANCA 5, ALPHA)

  • Kohezgjatja: 35 seanca

 

FINANCA 5

  • Kohezgjatja: 10 seanca

 

KONTABILITETI PRAKTIK

  • Kohezgjatja: 25 seanca

Privacy Preference Center