FRENGJISHT A1

  • Kohezgjatja: 3 muaj
  • Metoda: Bonne Route

Njohjen me alfabetin, numrat, kohët e foljeve, rasat, gjinitë, trajtat, etj.

Ndërtimin, strukturimin dhe përbërjen e fjalive në aspektin gramatikor.

Përfshirjen e pjesëmarrësve në biseda për përpunimin e komunikimit dhe artikulimit.

Në finalizimin e këtij programi pjesëmarrësit janë të aftë dhe të gatshëm për shkrim, lexim dhe komunikim të nivelit bazë në Frengjisht.

 

 

FRENGJISHT A2

  • Kohezgjatja: 4 muaj
  • Metoda: Bonne Route

 

 

FRENGJISHT B1

  • Kohezgjatja: 4 muaj
  • Metoda: Bonne Route

Njohjen me alfabetin, numrat, kohët e foljeve, rasat, gjinitë, trajtat, etj.

Ndërtimin, strukturimin dhe përbërjen e fjalive në aspektin gramatikor.

Përfshirjen e pjesëmarrësve në biseda për përpunimin e komunikimit dhe artikulimit.

Në finalizimin e këtij programi pjesëmarrësit janë të aftë dhe të gatshëm për shkrim, lexim dhe komunikim të nivelit bazë në Frengjisht.

 

 

FRENGJISHT B2

  • Kohezgjatja: 4 muaj
  • Metoda: Bonne Route

Avancim në njohjen e gramatikës në ndërtimin e fjalive të përbëra deri në nivel përkthimi të sofistikuar.

Fitimi i sigurisë së pjesëmarrësve në të shkruar, lexuar dhe folur në gjuhën frënge.

Krijimi i hartimeve dhe materialeve të shkruar, ku çdo fjalë përkthehet dhe interpretohet në frëngjisht.

Analizë e teksteve të caktuara dhe ndërthurja me logjikën dhe teknikat franceze të të shkruarit, lexuarit dhe komunikuarit.

Trajtimi dhe përdorimi përgjatë kursit i shprehive, shkurtimeve, dialektizmave dhe zhargoneve, me anë të të cilave pjesëmarrësit njihen në brendësi me mentalitetin dhe kulturën e  Francës.

Në finalizim të këtij niveli pjesëmarrësit bëhen kompetentë në njohuritë e gjuhës Franceze duke e njohur gjuhën frënge në nivel profesional dhe të avancuar.

Privacy Preference Center