Përgatitje për Arkitekturën

Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar. Pagesa…

Matematikë / Fizikë/ Kimi – Cikli i Mesëm

Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar.……

Matematikë / Gjuhë – Cikli 9 Vjeçar

Ky kurs ofrohet ne varësi të nxënësit dhe nevojës së tij për të mësuar.……