Kursi praktik i Kontabilitetit përgatit të gjithë studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe jo vetëm, në zbatimin praktik të njohurive teorike mbi kontabilitetin, bazuar në paketat fiskale  dhe sistemin tatimor. Ky kurs është përafrim praktik i Kontabilitetit, Administrimit Financiar dhe Raportimit për qëllime Tatimore. Gjatë seancave mësimore përdoren të njëjtat instrumenta që përdorin bizneset për administrimin financiar duke simuluar ambjentin e punës në një kompani të quajtur Sample Company. Në këtë kurs kursanti  do të mësojë të regjistrojë dokumenta, të hartojë pasqyra financiare, Bilancin, PASH, Fluksin e parasë, ndryshimet në Kapital, Raportet Tatimore, Deklaratat, Listëpagesat etj

Tematikat bazë janë:

  1. Pasqyrat Financiare sipas Standardeve të Kontabilitetit
  2. Njohja e dokumentacionit të veprimeve ekonomike, plotësimi dhe kontabilizimi (arkë bankë, pagë, blerje, shitje, veprime të ndyshme)
  3. Sistemi online i Tatimeve, Deklarimet Online, Paketa fiskale 2015
  4. Punë Praktike: Mbi një njësi ekonomike me veprimtari tregtare, hapat që ndiqen deri në përfundimin e Bilancit Përfundimtar dhe pasqyrave që shoqërojnë Bilancin.
  5. Programet financiare ( Alpha / Financa 5 ) etj

ALPHA BUSSINES/PLATINIUM

  • Kohezgjatja: 10 seanca

 

PAKETA E KONTABILITETIT (KONTABILITETI PRAKTIK, FINANCA 5, ALPHA)

  • Kohezgjatja: 35 seanca

FINANCA 5

  • Kohezgjatja: 10 seanca

NAVISION

Programi Navision përdoret për administrimin financiar & kontabël të kompanisë dhe ju lehtëson punën tuaj në regjistrimin e të dhënave ekonomike të vazhdueshme të kompanisë.

Kohëzgjatja 10 seanca.

SAP BUSINESS ONE

Programi financiar SAP ju vjen në ndihmë të gjeni zgjidhjen më të mirë për menaxhimin e biznesit për ju.  Raportet financiare, të shitjes, CRM, menaxhimi  I inventarit dhe shumë të tjera, SAP ju vjen në ndihmë duke gjetur një zgjidhje për çdo nevojë unike të biznesit tuaj

Kohëzgjatja 10 seanca.

PROGRAMI BILANC

Programi Bilanc eshte zgjidhja ideale per dorezimin e informacionit ne organet tatimore pasi ai ploteson automatikisht te gjitha formatet zyrtare.

Kohëzgjatja 10 seanca.

KONTABILITETI PRAKTIK

  • Kohezgjatja: 25 seanca

Privacy Preference Center