Financë-Bankë

  • Kohezgjatja: 15 seanca

Në modulin e Financë Bankës, ofrohen trajnime për punonjësit e bankave në pozicionet: Arkëtar, Kryearkëtar, Specialist krediti, Specialist i Shërbimit të Klientelës, Asistent, Drejtor i degës.

Ky modul praktik përfshin 15 seanca, i cili  ju njeh dhe ju përgatit të bëheni një bankier i suksesshëm. Fillimisht ju njeh me Bankwn si institucion, rregullat dhe hierarkinw e pozicioneve tw punws. Temat kryesore që do të trajtoni janë: Njohja e klientit si çelësi i ekzistencës së Bankës, Komunikimi dhe Analiza SWOT, Sistemi bankar dhe Software, Llogaritw, Transfertat dhe Procesi Kreditimit. Kjo ju bën ju njohës të mirë të sektorit bankar. Përpos kësaj, ofrojmë Anglishten e Biznesit në lidhje me bankat. Dhe sigurisht, një rëndësi të veçantë do i kushtohet këshillave dhe rregullave të brendshme por dhe morale, si: ruatja e sekretit, konfidencialiteti i informacionit, zbatimi i hierarkisë etj.

Privacy Preference Center