ITALISHT A1

 • Kohezgjatja: 2 muaj
 • Metoda: Progetto

Në nivelin A1 studenti përvetëson, që nga njohja e alfabetit, emërtimi i pjestarëve të familjes, vendeve, objekteve, kafshët, ngjyrat etj., deri tek ndërtimi i fjalëve të thjeshta.

Në kete nivel meson elementët kyç në gramatikë. Njeh foljet dhe kohën e foljeve dhe strukturën e fjalës në fjali. Gjithashtu rrit aftësinë e të lexuarit dhe të kuptuarit të bagazhit të fjalëve dhe frazave specifike.

Dëgjim– Arrin të kuptojë fjalë dhe shprehje të përdorimit të përditshëm mbi çfarë të përket infomacione mbi veten, mbi familjen, blerjet, punën dhe ambientin që të rrethon. Arrin të kuptojë thelbin e mesazheve dhe e lajmërimeve të shkurtra, të thjeshta dhe të qarta.

Lexim – Arrin të lexojë tekste të shkurtra dhe të thjeshta dhe të gjejë informacione specifike dhe të parashikueshme në materiale të përdorimit të përditshëm si adresa, orare, reklama, programe, etj.

Bisedim – Arrin të komunikojë ndërsa kryen detyra të thjeshta e të zakonshme që kërkojnë vetëm një shkëmbim të thjeshtë e të drejtpërdrejtë të informacioneve mbi argumente dhe veprimtari të përditshme. Arrin të marrë pjesë në biseda të shkurtra.

Prodhim me gojë – arrin të përdorë një sërë shprehjesh dhe frazash për të përshkruar me fjalë të theshta familjen dhe persona të tjerë, kushtet e jetesës, karrierën shkollore dhe punën aktuale apo më të fundit.

Prodhim me shkrim – Arrin të mbajë shënime të thjeshta e të shkruajë mesazhe të shkurtra mbi argumente që kanë të bëjnë me nevoja të çastit. Arrin të shkruajë një letër personale shumë të thjeshtë,  për shembull, për të falënderuar dikë.

ITALISHT A2

 • Kohezgjatja: 3 muaj
 • Metoda: Progetto

Në nivelin A1 studenti përvetëson, që nga njohja e alfabetit, emërtimi i pjestarëve të familjes, vendeve, objekteve, kafshët, ngjyrat etj., deri tek ndërtimi i fjalëve të thjeshta.

Në kete nivel meson elementët kyç në gramatikë. Njeh foljet dhe kohën e foljeve dhe strukturën e fjalës në fjali. Gjithashtu rrit aftësinë e të lexuarit dhe të kuptuarit të bagazhit të fjalëve dhe frazave specifike.

Dëgjim– Arrin të kuptojë fjalë dhe shprehje të përdorimit të përditshëm mbi çfarë të përket infomacione mbi veten, mbi familjen, blerjet, punën dhe ambientin që të rrethon. Arrin të kuptojë thelbin e mesazheve dhe e lajmërimeve të shkurtra, të thjeshta dhe të qarta.

Lexim – Arrin të lexojë tekste të shkurtra dhe të thjeshta dhe të gjejë informacione specifike dhe të parashikueshme në materiale të përdorimit të përditshëm si adresa, orare, reklama, programe, etj.

Bisedim – Arrin të komunikojë ndërsa kryen detyra të thjeshta e të zakonshme që kërkojnë vetëm një shkëmbim të thjeshtë e të drejtpërdrejtë të informacioneve mbi argumente dhe veprimtari të përditshme. Arrin të marrë pjesë në biseda të shkurtra.

Prodhim me gojë – arrin të përdorë një sërë shprehjesh dhe frazash për të përshkruar me fjalë të theshta familjen dhe persona të tjerë, kushtet e jetesës, karrierën shkollore dhe punën aktuale apo më të fundit.

Prodhim me shkrim – Arrin të mbajë shënime të thjeshta e të shkruajë mesazhe të shkurtra mbi argumente që kanë të bëjnë me nevoja të çastit. Arrin të shkruajë një letër personale shumë të thjeshtë,  për shembull, për të falënderuar dikë.

ITALISHT B1

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Progetto

Në nivelin B1/B2 të italishtes do të bëhet thellimi i njohurive të marra në nivelin e parë. Gjithashtu kursanti do të shtojë bagazhin e fjalëve të reja dhe të njohurive gramatikore: sinonime/antonime, folje të rregullta, të parregullta, zgjedhimi i foljeve në të gjitha kohërat, fraza ndihmëse të italishtes së përditëshme dhe profesionale, idioma, shprehje të veçanta.

E folur dhe e dëgjuar – arrin të shprehet saktë me fjali të ndërtuara mirë teknikisht. Të kuptojë me lehtësi shkëmbimin në një bisedë. Gjithashtu  është i aftë të kërkojë informacione të detajuara, të tregojë një ngjarje në të cilën ka marre pjesë duke përdorur fjali shpjeguese, kushtëzuese etj.

Lexim – arrin të lexojë tekste në nivel profesional duke vendosur saktë theksin e fjalëve në fjali si: revista, gazeta, dokumenta të thjeshta, njoftime etj.

Prodhim me shkrim –  arrin  të formulojë me shkrim një letër, kërkesa apo ankesa, tregime të shkurtra, përshkrime të një vendi apo ngjarje etj.

ITALISHT B2

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Progetto

Në nivelin B1/B2 të italishtes do të bëhet thellimi i njohurive të marra në nivelin e parë. Gjithashtu kursanti do të shtojë bagazhin e fjalëve të reja dhe të njohurive gramatikore: sinonime/antonime, folje të rregullta, të parregullta, zgjedhimi i foljeve në të gjitha kohërat, fraza ndihmëse të italishtes së përditëshme dhe profesionale, idioma, shprehje të veçanta.

E folur dhe e dëgjuar – arrin të shprehet saktë me fjali të ndërtuara mirë teknikisht. Të kuptojë me lehtësi shkëmbimin në një bisedë. Gjithashtu  është i aftë të kërkojë informacione të detajuara, të tregojë një ngjarje në të cilën ka marre pjesë duke përdorur fjali shpjeguese, kushtëzuese etj.

Lexim – arrin të lexojë tekste në nivel profesional duke vendosur saktë theksin e fjalëve në fjali si: revista, gazeta, dokumenta të thjeshta, njoftime etj.

Prodhim me shkrim –  arrin  të formulojë me shkrim një letër, kërkesa apo ankesa, tregime të shkurtra, përshkrime të një vendi apo ngjarje etj.

ITALISHT C1

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Progetto

 

ITALISHT C2

 • Kohezgjatja: 4 muaj
 • Metoda: Progetto

Privacy Preference Center