Paketa e Burimeve Njerëzore

 • Kohezgjatja: 10 seanca

Të jesh një menaxher burimesh njerëzore i zoti nevojitet njohja e procedurave të rekrutimit, seleksionimi i kandidateve, vlerësimi i performancës, njohja e Kodit të Punës, deklarimi online i punonjësve dhe listpagesave pranë Tatimeve, etj.

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore nëpërmjet një rrjeti funksionesh dhe aktivitetesh të tij i vjen në ndihmë menaxhimit të organizatës për përdorimin me efektivitet të punonjësve të saj. Këtu kemi parasysh aktivitete të tilla si zgjedhja dhe marrja e personelit në punë, vlerësimi dhe shpërblimi i tyre, krijimi i kushteve që ata të jenë sa më të motivuar për punë.

 

Tematikat kryesore

 • Proçesi i Rekrutimit
 • Hapat e Seleksionimit të kandidatëve
 • Plotësimi i dosjes personale te punonjesve
 • Nënshkrimi i Kontratës
 • Orientimi i ditës së parë të punës
 • Njohja e Rregulloreve dhe Proçedurave të Kodit te Punes
 • Deklarimet ne Zyren dhe Inspektoriatin e Punes
 • Plotesimi I Rregjistrave te Personelit dhe aksidenteve ne pune
 • Kompensimi dhe shpërblimet (Perllogaritja e Pagave ,Shperblimet dhe Ndalesat)
 • Shpërblimet dhe Benefitet te tjera qe mund te krijojne BNJ per te rritur rendimentin ne pune.
 • Deklarimet online i Punonjesve dhe Listepagesave prane Tatimeve
 • Plotesimi dhe Perpilimi i Dokumentacionit dhe ndjekja e tyre per Lejet e Lindjes dhe Shperblimet per Leje  Lindje apo Pensione.
 • Plotesimi i Dokumentacionit per punonjesit e Huaj te punesuar ne Kompani (Leje Pune dhe Leje Qendrimi)
 • Vlerësimi i performancës individuale.
 • Përfundimi i Kontratës Individuale të Punës
 • Proçedurat disiplinore
 • Largimet e personelit nga puna
 • Intervista e Largimit
 • Deklarimet prane Institucionev, Zyra e Punes, Ispektoriati, Tatim Taksat

Privacy Preference Center