PAKETA E GAZETARËVE

  • Kohezgjatja: 15 seanca

Kurs 2 mujor me çertifikim në ndihmë të të rinjve që duan të njihen me punën e medias dhe organizimin e saj si dhe elementë profesionalë të një komunikimi të suksesshëm.

Qëllimi i Kursit të Gazetarisë është të sjellë para të gjithë të të interesurve njohuri themelore të gazetarisë dhe metodave të punës në media dhe të aftësojë të rinjtë t’i bëjë gazetarë kompetitivë në tregun e medias, duke u angazhuar direkt në të.

Tematikat kryesore: Elementët bazikë të komunikimit; Si të flasësh para publikut; Përdorimi situacional i fjalëve; Mësimi i shprehimit të opinioneve; Komunikimi etik;Të shkruarit; Puna e reporterit; Lajmi; Kronika; Intervista; Reportazhi; Organizimi i gazetës; Organizimi i radios/Tv; Planifikimi i ngritjes së një redaksie; Faqja redaksionale; Zgjedhja dhe përdorimi i fotografive; Redaktimi; Formulimi i titujve; Organizimi i një emisioni; Emisioni i lajmeve në radio dhe televizion; Opinioni, komenti, analiza; Realizimi teknik, montazhi; Reklamat.

Privacy Preference Center