Paketa e Psikologëve

 • Kohezgjatja: 10 seanca

Paketa e psikologëve është e ndarë në disa module, të cilat  konsistojnë në aspektin praktik për secilin profil të psikologjisë. Kjo është një formë për të fituar njohuri dhe eksperiencë pune më të shpejt përmes praktikës.

Këto module janë të vlefshme për të gjithë ata individë që janë të interesuar për fushën e psikologjisë, qoftë të profilit apo të fushave të tjera. Qoftë për plotësim profesional apo personal.

Kohëzgjatja për secilin nga modulet do të jetë  2-3 seanca bazë, por dhe më shumë në varësi të tematikës dhe interesit të klientit.

Trajnimet mbahen nga specialistw të fushës.

 

Psikologji Klinike

 • Zhvillimi moshor
 • Çrregullimet e Autizmit
 • Sindrona Down/Asperger
 • Psikologji Konjetive
 • Psikologji Anormale
 • Çrregullimet psikoemocionale
 • Çrregullimet psikomotore
 • Terapi Loje/Terapi Arti
 • Studime Rasti
 • Çrregullimet e personalitetit

 

Psikologji Shkollore

 • Etika dhe komunikimi
 • Gjuha e trupit
 • Vështirësi në të nxënë
 • Terapi Loje/Terapi Arti
 • Këshillim Karriere
 • Studime Rasti në shkollë
 • Ndërtimi i moduleve të trajnimit
 • Hartimi i programeve të ndërhyrjes
 • Instrumentët e punës së Ps.Shkollor
 • Struktura e raportimit të një abuzimi
 • Tipologjia e nxënësve në këshillim
 • Psikologji Organizative
 • Psikologjia e Punës
 • Vlerësimi i nëvojës për trajnim
 • Dinamikat e Grupit
 • Trajnimi i Stafit
 • Si të ndërtosh një modul trajnimi
 • Motivimi i punonjësve
 • Struktura e rekrutimit të burimeve njerëzore

 

Këshillim

 • Këshillim Individual
 • Këshillim në Çift
 • Këshillim Familjarë
 • Këshillim në Grup
 • Këshillim në institucionet e riedukimit

 

Psikoterapi

 • Psikoterapi positive
 • Psikoterapi Trupore
 • Psikoterapia e Mëndjes
 • Psikoanaliza
 • Terapia Bihaviorale
 • Psikoterapia me ilaç

Privacy Preference Center