Paketa Informaticienëve (Administrim rrjeti, IT)

  • Kohezgjatja: 30 seanca

Trajnim profesional-praktik për Specialistët IT i shtrirw nw 30 seanca. Ky trajnim është i përshtatshëm për ata kandidatë që sapo kanë përfunduar shkollimin në degë të Informatikës, TIK-ut, Elektronikës etj; si dhe për individë jashtë profilit informatik por që dëshirojnë të punojnë në këtë profil pune.

Nëpërmjet një programi të mirëpërcaktuar në këtë trajnim trajtohen të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e një specialisti IT në aspektin praktik të punës. Konkretisht në trajtim pjesëmarrësit marrin një informacion praktik të vlefshëm se çfarë duhet të bëjë një IT në procesin e punës dhe si duhet ti japë zgjidhje problemeve që i shfaqen gjatë punës. Trajnimi është i ilustruar me një larmi shembujsh dhe stimulimesh praktike të realizuara përgjatë gjithë zhvillimit të programit. Pas këtij moduli trajnimi pjesëmarrësit pajisen me kualifikimin e duhur dhe të bollshëm për të qenë profesionistë në fushën e  IT duke u bërë kësisoj të aftë dhe të suksesshëm në punën që marrin përsipër.

 

 

Kursi ndahet në 7 module:

  1. Hardware
  2. Software
  3. Rrjeti
  4. Bazat e të dhënave
  5. Siguria
  6. Zhvillimi i aplikacioneve/Web-i
  7. Burimet njerëzore

Privacy Preference Center