Paketa profesionale për softskills

  • Kohezgjtja: 10 seanca

Duke marrë parasysh kërkesat e tregut për njerëz multifunksional, lind nevoja e trajnimeve te shkurtra mbi veçoritë  e personalitetit. Tashmë është vënë re dukshëm se edhe punëdhënësit janë ndërgjegjësuar se nuk mjafton një diplomë me rezultate të larta, por  një formim profesional dhe praktik në marrëdhënie pune. Së pari, studentët e sapodiplomuar të cilët janë në kryqëzim të marrjes së vendimit” Tani kam një diplomë, po a jam i aftë të punoj?” Kjo vjen si rrjedhojë e faktit se në universitetet shqiptare nuk ekziston asnjë mundësi që përgatit studentët me aftësi bazike për të punuar nën konkurencë dhe presion të vazhdueshëm. Së dyti, është e gjithë ajo armatë e të papunëve të cilët kërkojnë një punë dhe nuk janë të përditësuar me kërkesat e tregut. Së treti, janë ato grupmosha mbi 45 vjeç të cilët kanë eksperiencë por nuk pëshrtaten  me avantazhet e tregut. Tematikat kryesore që do trajtohen janë:

  1. Komunikimi,
  2. Lidershipi,
  3. Puna në skuadër,
  4. Menaxhimi i Projekteve,
  5. Zgjidhja e konfliktit në ambjentet e punës,
  6. Menaxhimi i kohës,
  7. Organizimi,
  8. Si të bëhemi Trajner (ToT)

Privacy Preference Center